Była późna jesień 1995 r. Ksiądz Aleksy Andrejuk, ówczesny proboszcz parafii prawosławnej w Terespolu zadzwonił do Krzysztofa Króla, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu i poprosił o spotkanie. Podczas wielogodzinnej rozmowy zrodziła się idea zorganizowania wieczoru kolęd, który ostatecznie nazwano przeglądem chórów kolędniczych. Ksiądz Aleksy, obecnie pułkownik i dziekan wojsk lotniczych i obrony kraju w prawosławnym ordynariacie Wojska Polskiego, tak to wspomina:

Ks. Aleksy AndrejukW naszych rozmowach z dyrektorem Krzysztofem Królem często podkreślaliśmy potrzebę naszej większej współpracy. Miastu Terespol brakowało jakiejś imprezy, która byłaby nowatorską, a jednocześnie integrowała środowisko. Pewnego listopadowego wieczoru 1995 roku w rozmowie z K. Królem wpadliśmy na pomysł zorganizowania jednodniowego wieczoru kolęd, które w szczególny sposób nawiązywałyby do wielowyznaniowego charakteru Południowego Podlasia, z uwzględnieniem tradycji Cerkwi Prawosławnej.

Tradycja kolędowania często zanikała na tych terenach, a z nią odchodziły w niepamięć stare kolędy i obyczaje z tym związane. Nie chcieliśmy w początkowym założeniu, by na scenie występowały profesjonalne chóry, lecz by wykonaw- cami byli prości ludzie, dla których nutami do śpiewania jest ich wiara i dusza. Ich prostota miała dać piękno kolęd i kolędowania. Jednocześnie wierzyliśmy, że takie śpiewanie zmobilizuje chóry poszczególnych parafii do jeszcze bardziej wytężonej pracy, co przyniesie pozytywne efekty dla całego życia liturgicznego. Nasza inicjatywa spotkała się z uznaniem i błogosławieństwem Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Jego Ekscelencji Biskupa Abla oraz aprobatą władz miasta Terespola. Czasu na przygotowanie nie mieliśmy wiele. Brakowało też doświadczenia. Lecz później okazało się, że to nie stanowiło żadnego problemu. Na naszą inicjatywę odpowiedzieli też dobrzy ludzie, którzy wspomogli finansowo Przegląd Chórów Kolędniczych.

I edycja – 1996

Inicjatorzy I edycji festiwalu (od lewej): dr Włodzimierz Wołosiuk (1), Tomasz Jezuit (2), Krzysztof Król (4), ks. Aleksy Andrejuk (6).
Chór Parafii Prawosławnej pw. św. ap. Jana Teologa w Terespolu

1 W styczniu 1996 roku zorganizowano pierwszy Przegląd Chórów Kolędniczych. Impreza trwała wówczas jeden dzień i odbyła się w sali widowiskowej MOK w Terespolu. Na I przeglądzie zaprezentowało się niespełna dziesięć chórów z regionu. Niektóre z nich, zwłaszcza te nieliczne z wiejskich parafii, wykazywały dużą tremę, co rzecz jasna nie czyniło ich śpiewu udanym.

Dla wielu osób był to pierwszy w życiu występ na scenie i przed publicznością. Ponadto dodatkową tremę wywoływali jurorzy. Występy chórów oceniali wybitni znawcy muzyki prawosławnej w Polsce: dr Włodzimierz Wołosiuk jako przewodniczący – ówczesny dyrygent chóru katedralnego w Lublinie, ks. mitrat prof. Rościsław Kozłowski – wykładowca na ATCh w Warszawie, Tomasz Jezuit, nauczyciel muzyki w Terespolu.

  • Pierwszą nagrodę ufundowaną przez J. E. Bpa Abla wyśpiewał chór parafii p.w.św. Anny w Międzylesiu pod dyrekcją pani M. Ustymowicz.
  • Prawdziwą ozdobą tego niezapomnianego wieczoru był koncert kolęd i innych pieśni Kościoła Prawosławnego w wykonaniu Zespołu Bractwa Młodzieży Prawosławnej ze Lwowa.

W ocenie organizatorów, a przede wszystkim licznie zgromadzonej publiczności impreza, choć skromna organizacyjnie i z niewielką ilością wykonawców, mogła się podobać. Żywiołowe oklaski, szczególnie po ostatnim występie chórzystów ze Lwowa utwierdziły w przekonaniu, że kolejne edycje przeglądu należy organizować. Imprezę wsparli finansowo liczni sponsorzy.

Pierwsza edycja przeglądu nie została odnotowana w mediach, nie pisały o niej gazety, nie wspominały rozgłośnie i telewizja, jednak wieść o terespolskim kolędowaniu rozeszła się błyskawicznie po województwie bialskopodlaskim, dotarła do szkół i parafii oraz gmin nadbużańskich.

Sponsorzy

  • Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska
  • Wicewojewoda Bialskopodlaski
  • Burmistrz Terespola
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu
  • Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
  • Parafia Prawosławna w Terespolu