Chór Parafii Prawosławnej pw. śww. Braci Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

2 W 1997 roku impreza rozrosła się i objęła kilka dekanatów diecezji Lubelsko – Chełmskiej. Wystąpiły m.in. chóry z Siedlec i Białej Podlaskiej. Podniósł się znacznie poziom artystyczny występujących zespołów, których na II Przeglądzie było już siedem. Zgłoszone chóry wykonywały podczas występu po pięć kolęd. Jury festiwalu oceniało każdy utwór w ustalonej punktacji od 1 do 5. Brano pod uwagę czystość intonacyjną, dykcję, wyrównanie barwy brzmienia, sposób wykonania: czyli właściwe tempo, dynamikę i precyzję rytmiczną oraz właściwy kontakt dyrygenta z zespołem (czy chór realizuje intencje prowadzącego). Każdy chór otrzymał również dodatkową ocenę w identycznej skali jak wyżej, za dobór repertuaru. W ocenie ogólnej jury, brano pod uwagę również dostosowanie repertuaru do możliwości zespołu, stopień atrakcyjności kolęd, oryginalność interpretacyjną (wkład pracy dyrygenta) oraz ogólną prezentację zespołu. Maksymalnie każdy chór mógł zdobyć 30 pkt.

 • Pierwszą nagrodę wyśpiewał wówczas chór parafii p.w. św. Ap. Jana Teologa w Terespolu pod dyrekcją Mirosława Korowaja. Zespół otrzymał 27 punktów i 1000 zł nagrody od Wojewody Bialskopodlaskiego.
 • II miejsce jury przyznało chórowi parafii prawosławnej w Międzylesiu. Chór zdobył 25 punktów i 700 zł. Nagrodę przyznał J. E. ks. Bp Abel.
 • III nagrodę również za 25 punktów otrzymał chór parafii prawosławnej w Kobylanach. Nagrodę w wysokości 700 zł ufundowali państwo Anna i Mikołaj Danilukowie z Legionowa.
 • IV miejsce otrzymał chór parafii prawosławnej w Białej Podlaskiej. Nagrodę w wysokości 500 zł ufundował Krzysztof Iwaniuk wójt gminy wiejskiej Terespol.
 • V miejsce przypadło w udziale chórowi parafii prawosławnej w Siedlcach. Nagrodę 300 zł wręczył burmistrz Terespola.
 • VI miejsce i 200 zł wyśpiewał chór parafii prawosławnej w Kodniu. Nagrodę ufundował wójt tej gminy Tadeusz Zań.
 • VII miejsce przypadło w udziale chórowi parafii prawosławnej w Holeszowie. 200 złotową nagrodę ufundował Michał Kukawski, dyrektor PGKiM w Terespolu.

Poza nagrodami pieniężnymi, każdy z zespołów otrzymał pamiątkowy dyplom. Poza konkursem, na II przeglądzie wystąpił chór katedry prawosławnej w Lublinie pod dyrekcją przewodniczącego jury Włodzimierza Wołosiuka.

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury i Prawosławny Dekanat w Terespolu wydali, dość skromny w oprawie i formule, katalog festiwalowy ze słowem wstępnym dra Włodzimierza Wołosiuka. W kilkustronicowej broszurce poza listą wykonawców umieszczono pierwsze zwięzłe informacje o kolędach i znaczeniu kolędowania w Kościele Prawosławnym oraz coraz dłuższą listę sponsorów.

II przegląd, jak zauważył Tomasz Jezuit w swojej pracy magisterskiej, poświęconej terespolskiemu kolędowaniu, zaczął “owocować”. Wyraźnie wzrastało zainteresowanie społeczności miejskiej, która entuzjastycznie przyjmowała wszystkich wykonawców.

Sponsorzy

 • J. E. Biskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej
 • Wojewoda Bialskopodlaski
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej
 • Burmistrz Miasta Terespol
 • Wójt Gminy Terespol
 • Wójt Gminy Kodeń
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu
 • Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Mikan” Państwa A. M. Daniluków z Legionowa
 • PFM Zakłady Mięsne w Małaszewiczach
 • ZPOW „Agros” w Terespolu
 • osoby prywatne z Terespola: Ryszard Osypiuk, Janusz Jencz, Jerzy Tabulski