XXV MFKW - logo

W celu wysłania zgłoszenia udziału w „Jubileuszowym XXV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich”  – Terespol 2020 prosimy o wypełnienie poniższego elektronicznego formularza. Po wypełnieniu go i kliknięciu „Wyślij” zgłoszenie udziału Państwa chóru/zespołu w XXV edycji zostanie automatycznie przesłane emailem do organizatora festiwalu. Po poprawnym wysłaniu formularza powinni Państwo otrzymać emailem potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatorów.

Karta zgłoszenia udziału w XXV edycji festiwalu

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu zespołu/chóru do udziału w Festiwalu podejmie Kapituła. O jej werdykcie poinformujemy Państwa drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem do dnia 20.12.2019 r.
(na podstawie §9 Regulaminu).

Prosimy, aby do 16.12.2019 r. do Organizatorów przesłać informację o:

 • potrzebie NOCLEGU chóru / zespołu wraz z podaniem nazwisk osób, w tym osobno kobiet i mężczyzn;
 • sugerowanej DACIE WYSTĘPU chóru / zespołu;
 • członkach chóru/zespołu, którzy potrzebują WIZY – prosimy o przesłanie listy z danymi: IMIĘ I NAZWISKO – brzmienie łacińskie tak, jak w paszporcie; NUMER I SERIA paszportu; DATA WYDANIA I DATA WAŻNOŚCI paszportu.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w MOK Terespol jest Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, tel. 83 375 22 65; 507 170 018, e-mail: mokterespol@wp.pl reprezentowany przez Dyrektor: Annę Pietrusik.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Pogorzelski, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się przez e-mail: mokterespol@wp.pl, tel. 507 170 018, lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez MOK Terespol jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacja wycieczek, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, wynajmu sal i sprzętu, etc.). Zgodnie z art. 6 ust. 14, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane udostępnione MOK Terespol nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane osobowe (imię i nazwisko) oraz wizerunek (zdjęcie) uczestnika zajęć edukacyjnych, wycieczek, konkursów, zawodów sportowych, imprez, itp. odbywających się w MOK Terespol oraz poza nim, na podstawie wyrażonej zgody w oświadczeniu, mogą być publikowane w artykułach na stronie internetowej MOK (http://mokterespol.com), profilach społecznościowych MOK (np. Facebook) oraz w mediach. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w zakresie niezbędnym do realizacji wspólnych przedsięwzięć tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od uczestnika tych przedsięwzięć.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ JEDYNIE WIZY JEDNOKROTNE – NA CZAS TRWANIA FESTIWALU.

* Te pola powyższego formularza muszą zostać wypełnione, w przeciwnym razie nie będzie możliwości wysłania zgłoszenia.

Lubelskie - Smakuj życie!