Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

§ 1

„Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich” zwany dalej „Festiwalem” odbywa się co roku w ostatnich dniach stycznia w formie przesłuchań  festiwalowych w Terespolu. Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich nie ma formuły konkursu.

§ 2

Organizatorzy Festiwalu to:

  • Fundacja Dialog Narodów
  • Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
  • Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
  • Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej

§ 3

Cele Festiwalu to:

  • kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego i wielowyznaniowego Południowego Podlasia
  • wzajemna prezentacja dorobku kulturowego, wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie i integracja środowisk wielokulturowych w ramach wspólnoty
  • przywracanie roli kolęd w pogłębianiu religijności narodów.

§ 4

Uczestnikami Festiwalu mogą być:

  • chóry
  • zespoły kolędnicze
  • zespoły folklorystyczne.

§ 5

Zgłoszenie udziału w Festiwalu dokonuje się za pośrednictwem wypełnionego formularza elektronicznego Karty Zgłoszeniowej. Formularz elektroniczny Karty Zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.mfkw.pl.

§ 6

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 7

Zgłoszenia udziału w Festiwalu dokonuje się w nieprzekraczalnym terminie do … r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

§ 8

Decyzję o udziale i ilości chórów/zespołów w Festiwalu podejmie Kapituła, powołana przez organizatorów. Decyzja Kapituły jest ostateczna i wolna od wyjaśnień.

§ 9

Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie drogą elektroniczną, telefoniczną bądź faksem za potwierdzeniem odbioru do … r.

§ 10

W ramach Przesłuchań Festiwalowych każdy uczestnik wykonuje co najmniej cztery kolędy w tym minimum dwie w tradycji Kościoła wschodniego o łącznym czasie prezentacji do 15 minut.

§ 11

Za udział w Festiwalu wszystkie uczestniczące chóry/zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

§ 12

Program Festiwalu może być wzbogacony o imprezy towarzyszące m.in. takie jak: wystawy, prezentacje, występy gości, pokazy filmów itp.

§ 13

Organizatorzy zapewniają posiłek wszystkim uczestniczącym chórom/zespołom. Uczestnikom z zagranicy oraz odległych części kraju organizatorzy zapewniają również nocleg.

§ 14

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną. Każdorazowo przed koncertem ustalane będą warunki techniczne odbycia się koncertu zaproszonego zespołu.

§ 15

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji Festiwalu techniką audio, video i foto oraz swobodnego wykorzystywania zarejestrowanych utworów, z wyjątkiem utworów autorskich, na które autor lub wykonawca zgłosił zastrzeżenie na karcie zgłoszeniowej.

§ 16

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojej córki, syna oraz wizerunku (publikacja zdjęć na stronach internetowych organizatorów, inne formy promocji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji przedsięwzięcia: „Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich” ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  DZ. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zmian.).”

§ 17

Uczestnikom podczas trwania Festiwalu przysługuje prawo rozpowszechniania własnej twórczości (nagrania, płyty, kasety).

§ 18

Rezygnacja z udziału w Festiwalu oraz wszelkie zmiany związane z repertuarem i pobytem winne być zgłoszone organizatorom pisemnie na maila info@mfkw.pl do … r.

§ 19

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

§ 20

Szczegółowe informacje o Festiwalu dostępne są na stronie internetowej Festiwalu www.mfkw.pl oraz w biurze organizacyjnym:

Organizatorzy

Ikona PDF