XXVI MFKW - logo

§ 1.

“XXVI Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich” zwany dalej „Festiwalem”, odbywać się będzie w dniach 28-29.01.2023 r.  w formie przesłuchań  festiwalowych w Terespolu. Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich nie ma formuły konkursu.

§ 2.

Organizatorzy Festiwalu to:

  • Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
  • Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
  • Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej

§ 3.

Cele Festiwalu to:

  • kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich,  ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego i wielowyznaniowego Południowego Podlasia;
  • wzajemna prezentacja dorobku kulturowego, wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie i integracja środowisk wielokulturowych w ramach wspólnoty;
  • przywracanie roli kolęd w pogłębianiu religijności narodów.

§ 4.

Uczestnikami Festiwalu mogą być: chóry, zespoły kolędnicze, zespoły folklorystyczne.

§ 5.

Zgłoszenie udziału w Festiwalu dokonuje się za pośrednictwem wypełnionego formularza elektronicznego Karty Zgłoszeniowej. Formularz elektroniczny Karty Zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.mfkw.pl.

§ 6.

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 7.

Zgłoszenia udziału w Festiwalu dokonuje się w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20.01.2023 r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

§ 8.

Decyzję o udziale i liczbie chórów/zespołów w Festiwalu podejmie Kapituła, powołana przez organizatorów. Decyzja Kapituły jest ostateczna i wolna od wyjaśnień.

§ 9.

Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie drogą elektroniczną, telefoniczną bądź faksem za potwierdzeniem odbioru do dn. 21.01.2023 r.

§ 10.

W ramach Przesłuchań Festiwalowych każdy uczestnik wykonuje co najmniej cztery kolędy, w tym minimum dwie w tradycji Kościoła wschodniego, o łącznym czasie prezentacji do 15 minut.

§ 11.

Za udział w Festiwalu wszystkie uczestniczące chóry/zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

§ 12.

Program Festiwalu może być wzbogacony o imprezy towarzyszące m. in. takie jak: wystawy, prezentacje, występy gości, pokazy filmów itp.

§ 13.

Organizatorzy zapewniają posiłek wszystkim uczestniczącym chórom/zespołom. Uczestnikom z zagranicy oraz odległych części kraju organizatorzy mogą zapewnić również nocleg.

§ 14.

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną. Każdorazowo przed koncertem ustalane będą warunki techniczne odbycia się koncertu zaproszonego zespołu.

§ 15.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji Festiwalu techniką audio, video i foto oraz swobodnego wykorzystywania zarejestrowanych utworów, z wyjątkiem utworów autorskich, na które autor lub wykonawca zgłosił zastrzeżenie na Karcie Zgłoszeniowej.

§ 16.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojej córki, syna oraz wizerunku (publikacja zdjęć na stronach internetowych organizatorów, inne formy promocji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji przedsięwzięcia: „XXVI Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich” ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zmian.).”
  2. Akceptuję Klauzulę informacyjną RODO MOK Terespol, dostępną na: www.mokterespol.naszbip.pl/klauzula-informacyjna-mok-terespol-zgodna-z-rodo

§ 17.

Uczestnikom, podczas trwania Festiwalu, przysługuje prawo rozpowszechniania własnej twórczości (nagrania, płyty, kasety).

§ 18.

Rezygnacja z udziału w Festiwalu oraz wszelkie zmiany związane z repertuarem i pobytem winne być zgłoszone organizatorom pisemnie na adres mailowy: info@mfkw.pl najpóźniej do do 25.01.2023 r.

§ 19.

Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

§ 20.

Szczegółowe informacje o Festiwalu dostępne są na stronie internetowej Festiwalu www.mfkw.pl oraz w biurach organizacyjnych:

Organizatorzy


Regulamin XXVI MFKW w PDF…Ikona PDF